Preise

Preislisten Klasse B/Bf17


Grundbetrag: 260 Euro


 Preis

Zeit

Übungsfahrt

55 Euro

45min

Beleuchtungsfahrt

65 Euro

45min

Autobahn

65 Euro

45min

Landstraße

65 Euro

45min

Prüfungsgebühren


Prüfung Theorie

60 Euro

Prüfung Praktisch

160 Euro

Tüv-Gebühr Theorie

22,49 Euro

Tüv-Gebühr Praktisch

116,93 Euro
Sonstiges

Lernapp: 30 Euro